Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Odloženie nástupu dieťaťa do ZŠ podľa novej legislatívy

Vážení rodičia!
ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu. Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť,
  • alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • alebo na základe výsledkov testu školskej zrelosti (školský psychológ).
 3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • v ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi - na stiahnutie: Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 
   1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
   2. písomný súhlas pediatra,
   3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (informovaného súhlasu je k dispozícii v triede).
 5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
  • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia
 6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Rozhodnutie vydáva riaditeľka materskej školy.
 7. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2021,
  2. zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 7.mája 2021,
  3. riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021.

Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy bude prebiehať 

 

v termíne od 03. 05. 2021 do 14. 05. 2021.

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022

 

► do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3 - 6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia

    02. 09. 2021

 

► prednostne do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania

    povinné, deti pokračujúce  v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci

    už našu školu navštevujú,

 

► v závislosti od kapacity materskej školy, prijímame aj deti mladšie do 3 roky.

 

Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod.

v MŠ alebo stiahnuť z https://ms17novembra.sk/attachments/article/103/ziadost_o_prijatie_do_ms.pdf

Prihlášku zaslať poštou alebo osobne.

 

 

Oznam pre zákonných zástupcov

Na základe telefonického kontaktu zo dňa 20. 4. 2021 s RÚVZ v Prešove a následného odporúčania, Vám oznamujeme,

 

že dňom 21. 4. 2021 do 30. 4. 2021 uzatvárame 3. triedu - "slivka"

 

z dôvodu výskytu ochorenia COVID 19. Deti z danej triedy, ktoré navštevovali MŠ

 

od 16. 4. 2021 do 20. 4. 2021 sú v povinnej karanténe. 

Práve tu je 59 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.