Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2019/2020

Termín podávania žiadostí do MŠ 17. novembra 42, Sabinov na školský rok 2019/2020:od 30. apríla 2019 do 31. mája 2019

 

Miesto a čas podávania žiadostí:

sídlo MŠ 17. novembra, ul. 17. novembra 42, Sabinov

v čase prevádzky MŠ.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne MŠ.  Možno si ho stiahnuť z web stránky www.ms17novembra.sk

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré : 

  • dovŕšili piaty rok veku,
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku,
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšili už 3-tí rok veku.

V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky.

 

Zákonný zástupca bude o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ informovaný najneskôr

do 30. júna 2019.

 

 

 

 

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.