Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Oznam pre rodičov detí nastúpujúcich od 1.6.2020 do MŠ 9. mája

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. 9. MÁJA  č. 27, SABINOV

 OD 01.06.2020

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

-         prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 7:00 – 16:00 hod.

-         v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí 

           klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami,

-         deti nie sú do skupín delené podľa tried, ktoré navštevovali pred prerušením vyučovania

-         dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),

          obidvaja musia mať rúško,

-         pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi 

          sa zákonný zástupca zdržuje max. 10 minút a hlavne musia dodržiavať odstupy,

-         prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní

          viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje

          príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER

 

-    rodičia odovzdajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,

-    do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre,

-    pred vstupom do budovy bude dieťaťu a zákonnému zástupcovi  zmeraná telesná teplota

     čelovým teplomerom,a použijú   dezinfekčný    prostriedok na ruky,

-    v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,

-    v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,

-    pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky mydlom a použije jednorazové papierové utierky, ktoré

     potom hodí do koša a vstúpi do triedy,

-    pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca

     každý deň Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa,

-    v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,

-    ak dôjde k zvýšenej koncentrácii detí a sprevádzajúcich osôb v jednom čase, je každý povinný pred

     vstupom do budovy dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

 

  

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

-          do konca školského roku materská škola neorganizuje žiadne spoločné akcie,

-         počas tohto obdobia si zuby deti umývať nebudú,

-         prosíme zákonných zástupcov, aby nedávali deťom z domu žiadne hračky alebo iné

           pomôcky z domu,

-         nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom

          COVID-19  (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata

           chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov

           materskej školy,

-         rovnako, ak po rannom filtri vykazuje dieťa príznaky choroby v podozrení

          na COVID – 19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú

          povinný bezodkladne prísť pre dieťa, o podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje

          príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení, zákonný zástupca je povinný

          nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre

          deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom,  za týchto podmienok je dieťa

          z materskej školy vylúčené,

-         povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény,

 

 

Vypracované na základe:

ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 (aktualizácia 22. 05. 2020) vydané MŠVVŠ SR

Práve tu je 110 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.