Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Oznam

Povinnosti zákonného zástupcu

 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe následujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. /viď. príloha/

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

Zároveň žiadame zákonných zástupcov bez zbytočného odkladu oznámiť príčinu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.