Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Rozhodnutie primátora mesta Sabinov

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  v  zmysle  Rozhodnutia  ministra  školstva,  vedy,

výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 2. marca 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a č. 123 z 28. februára 2021

 

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021

 

zachováva  školské vyučovanie prezenčnou formou v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta a to

 

 

  1. v materských  školách  prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
  2. v základných školách na prvom stupni prednostne  pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným  výkonom  práce alebo  pre  žiakov,  ktorým  podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

 

Zároveň na základe rozhodnutia primátora mesta  prevádzka materskej školy  v rámci personálnych a priestorových možnosťí a kapacít zariadenia 

 

bude zabezpečená aj pre ostatné deti materskej školy. 

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto

rozhodnutím nedotknuté.

 

Prosíme rodičov, aby priebežne sledovali informácie, ktoré zverejní MŠVVaŠ SR.

 

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.