Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Odloženie nástupu dieťaťa do ZŠ podľa novej legislatívy

Vážení rodičia!
ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu. Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť,
  • alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • alebo na základe výsledkov testu školskej zrelosti (školský psychológ).
 3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • v ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi - na stiahnutie: Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 
   1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
   2. písomný súhlas pediatra,
   3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (informovaného súhlasu je k dispozícii v triede).
 5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
  • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia
 6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Rozhodnutie vydáva riaditeľka materskej školy.
 7. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2021,
  2. zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 7.mája 2021,
  3. riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021.

Práve tu je 57 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.