Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Vrátenie školného

 

 

     16. marca 2020 na základe rozhodnutie ministra školstva SR o zamedzení šírenia koronavírusu  boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia.  Platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta  /VZN/ o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s takouto situáciou nepočítalo, preto oddelenie školstva pripravilo na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nového VZN, podľa ktorého sa tieto poplatky neuhrádzajú, ak je prerušená dochádzka žiaka do školského zariadenia z dôvodu prerušenia prevádzky zariadenia zapríčineného zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní.

     Výnimkou je ZUŠ, kde sa počas mimoriadnej situácie, súvisiacej so sírením ochorenia COVID 19, vyučovalo on-line a poplatky sa za toto obdobie znižujú na polovicu / VZN - článok 8 /.

     Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. mája 2020 schválilo tento návrh a umožňuje dospelým žiakom a zákonným zástupcom žiakov požiadať riaditeľa školy alebo školského zariadenia o vrátenie poplatkov za uvedené obdobie.

 

Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľovi písomne do 30. 6. 2020 v žiadosti uveďte IBAN účtu na vrátenie preplatku.

 

Celé znenie VZN mesta Sabinov č. 4/2020 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov nájdete na https://www.sabinov.sk/attachments/article/91/VZN_c_4-2020.pdf

 

V. Znancová

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (O vrátenie školného môžete požiadať....pdf)O vrátenie školného môžete požiadať....pdf108 kB

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vedenie MŠ žiada zákonných zástupcov detí, ktoré majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v šk. roku 2020/2021 o informovaní MŠ ohľadom nástupu alebo odkladu nástupu na povinnú školskú dochádzku na t. č. 0948 207 993 - Mgr. Alena Adamová - riaditeľka MŠ

Zrušenie trvalých príkazov

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby pozastavili trvalé príkazy vo svojich bankových inštitúciach ohľadom  stravného do odvolania.

Práve tu je 79 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.