Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Zmena zbernej triedy

Vedenie MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že v čase

 

od 09. 02. 2021 do 20. 02. 2021 bude schádzanie a rozchádzanie detí

v triede "slivka" II. pavilón prízemie.

 

Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu 08. 02. 2021

Primátor mesta ako najvyšší výkonný orgán mesta podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 5.februára 2021

 

s účinnosťou od 9. februára 2021

 

v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021

 

obnovuje školské vyučovanie prezenčnou formou v Materskej škole, 17. novembra 42

                                                                              Materskej škole, Švermova 1

                                                                              Materskej škole, 9. mája 27

                                                                              Materskej škole, Jarkova 63

                                                                              Materskej škole, Severná 2200

 

Týmto rozhodnutím sa ruší Rozhodnutie primátora mesta Sabinov č. 154/2021/ŠO z 21.1.2021.

 

Zároveň oznamujeme, že vstup do priestorov Materskej školy je umožnený len zákonnému zástupcovi /nie súrodencom/, ktorí predložia kópiu potvrdenia /v tlačenej podobe/ o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke. 

 

Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa odovzdá vypísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

Aktuálne informácie k otváraniu škôl v meste Sabinov k 08. 02. 2021

Dňa 05. 02. 2021 sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov Ing. Michala Repaského s riaditeľmi všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, oddelenia školstva a spoločného školského úradu MsÚ a zástupcu Polikliniky Sabinov, n.o. k otváraniu škôl a s tým súvisiacim plošným testovaním.
Vzhľadom na informácie z mobilných odberných miest v meste o stúpajúcej miere pozitivity sa prijal záver,
že o otvorení škôl sa rozhodne v pondelok 08. 02. 2021 po vyhodnotení výsledkov plošného testovania počas víkendu s predpokladom ich otvorenia od 09. 02. 2021.
V prípade veľmi nepriaznivých výsledkov sa o ďalšom postupe rozhodne po víkendovom testovaní.
 
Výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou je ralizovaný naďalej len pre deti, ktoré majú zamestnaných rodičov a povaha ich práce im neumožňuje pracovať z domu.

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.