Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Koncepcia MŠ

Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností celého predškolského obdobia. S radosťou prijímame medzi seba každé dieťa ako rovnocenného partnera. Vnímame výchovu ako vytváranie výchovných situácií, realizovanú formou edukačných aktivít, založenú na uvedomovaní si želaných cieľov pri aktívnom prežívaní. Lásku a hrdosť na svoj rodný kraj, rodné mesto, pozitívny vzťah k ľuďom vštepujeme deťom cez plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania materskej školy na oživovanie ľudových tradícií, regionálnych zvykov a regionálnej kultúry. Pri práci s deťmi uplatňujeme princíp aktivity dieťaťa a demokratické vedenie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa. Zdravá sebaúcta a sebavedomie je kľúčom k celoživotnému osobnostnému rastu a podmieňuje efektivitu učenia sa nielen dieťaťa, ale aj dospelého v tom najširšom slova zmysle. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj pohybovej kultúry detí, rytmickej prípravy, podporu speváckych a tanečných zručností a na rozvoj literárno-dramatickej tvorivosti detí.

Našou prioritou je, aby deti počas dochádzky do materskej školy získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, boli komunikatívne, tvorivé.

Dávať šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, je jedným z cieľov našej práce. Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu stránku dieťaťa.

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, preto všeobecné i špecifické ciele smerujeme k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

Vo výchove a vzdelávaní prihliadame na rôzne sociokultúrne a socio-ekonomické rodinné zázemie detí, venujeme sa primerane každému dieťaťu, rešpektujeme multikultúrnosť rodín. Materská škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

Ďalšie ciele:

·posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast

·podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa- skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami

·zaviesť nové formy a metódy práce

Práve tu je 156 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.