Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Režim dňa

Počas dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Jednotlivé aktivity sa snažíme proporcionálne zaraďovať tak, aby sa deti na každú z nich naplno sústredili. Následný harmonogram Vám poskytne predstavu, ako vyzerá bežný deň v prostredí materskej školy.

 

  Režim dňa v materskej škole

6.15-7.00    Schádzanie detí v zbernej 6. triede - III. pavilón trieda na poschodí"čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí
7.00-9.30  Hry a hrové činnosti podľa výberu detí vo svojej triede, zdravotné cvičenie
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 9.30  Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
 11.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie), príprava na odpočinok
 12.30  Odpočinok
 14.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 15.00  Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku
 16.00-16.30  Sústredenie detí v zbernej  6. triede - III. pavilón na poschodí "čerešňa", hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku

 

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Alena Adamová - riaditeľka školy

Bc. Erika Bednárová - zástupkyňa riaditeľky školy

PaedDr. Kamila Vargová - metodička školy

Mária Alexiová - učiteľka 

Mgr. Martina Angelovičová - učiteľka

Mgr. Ivana Feščáková - učiteľka t. č. MD

Mgr. Barbora Jurčáková - vypĺňa úväzork riaditeľky a zástupkyne

Lenka Kubeníková - asistentka učiteľa

Anna Klimčáková - učiteľka

Mgr. Michaela Letkovská - učiteľka 

Mgr. Katarína Michalíková - učiteľka

Mgr. Monika Nemcová - učiteľka - t. č. MD

Mgr. Alena Šinaľová - učiteľka - zastupovanie počas MD

Bc. Michaela Šoltysová - učiteľka

Mgr. Michaela Tatarková - učiteľka - zastupovanie počas MD

Kvetoslava Vatychová - učiteľka

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ľubomír Tomko - školník - údržbár

Marta Šefčíková - upratovačka

Jana Šidlovská - upratovačka

Monika Špinlerová - upratovačka

Zuzana Havrilová - vedúca školskej jedálne t. č. PN

Silvia Matijová - vedúca školskej jedálne - zastupovanie počas PN

Mária Župová - hlavná kuchárka

Gabriela Andraščíková - pomocná kuchárka

Ľudmila Tomanová - pomocná kuchárka

Adela Záletová - pomocná kuchárka

 

 

 

Identita školy

Našou prioritou je, aby deti počas dochádzky do materskej školy získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, boli komunikatívne, tvorivé.

Tento cieľ sa nesie celým Školským vzdelávacím programom s názvom "Dieťa sa hrá a spoznáva svet".

Dávať šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, je jedným z cieľov našej práce. Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu stránku dieťaťa. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, preto všeobecné i špecifické ciele smerujeme k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií. Vo výchove a vzdelávaní prihliadame na rôzne sociokultúrne a socio-ekonomické rodinné zázemie detí, venujeme sa primerane každému dieťaťu, rešpektujeme multikultúrnosť rodín. Materská škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

Práve tu je 34 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.