Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Režim dňa

Počas dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Jednotlivé aktivity sa snažíme proporcionálne zaraďovať tak, aby sa deti na každú z nich naplno sústredili. Následný harmonogram Vám poskytne predstavu, ako vyzerá bežný deň v prostredí materskej školy.

 

  Režim dňa v materskej škole

6.00-7.00    Schádzanie detí v zbernej triede "marhuľa", hry a činnosti podľa výberu detí
7.00-9.30  Hry a hrové činnosti podľa výberu detí vo svojej triede, zdravotné cvičenie
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 9.30  Vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
 11.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie), príprava na odpočinok
 12.30  Odpočinok
 14.30  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie)
 15.00  Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku
 16.00-16.30  Sústredenie detí v zbernej  triede "marhuľa", hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku

 

Identita školy

Našou prioritou je, aby deti počas dochádzky do materskej školy získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, boli komunikatívne, tvorivé.

Tento cieľ sa nesie celým Školským vzdelávacím programom s názvom "Dieťa sa hrá a spoznáva svet".

Dávať šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, je jedným z cieľov našej práce. Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu stránku dieťaťa. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, preto všeobecné i špecifické ciele smerujeme k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií. Vo výchove a vzdelávaní prihliadame na rôzne sociokultúrne a socio-ekonomické rodinné zázemie detí, venujeme sa primerane každému dieťaťu, rešpektujeme multikultúrnosť rodín. Materská škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Alena Adamová - riaditeľka školy

Bc. Erika Bednárová - zástupkyňa riaditeľky školy

PaedDr. Kamila Vargová - metodička školy

Mária Alexiová - učiteľka - t. č. PN

Mgr. Martina Angelovičová - učiteľka

Mgr. Ivana Feščáková - učiteľka t. č. MD

Bc. Alexandra Chovancová - vypĺňa úväzok zástupkyne

Mgr. Zuzana Jánošová - učiteľka

Lenka Kubeníková - asistentka učiteľa

Anna Kubová - vypĺňa úväzok riaditeľky

Anna Klimčáková - učiteľka

Michaela Letkovská - učiteľka - zastupovanie počas PN

Mgr. Katarína Michalíková - učiteľka

Bc. Monika Nemcová - učiteľka - t. č. MD

Mgr. Emília Rešteterová - špeciálny pedagóg

Mgr. Alena Šinaľová - učiteľka - zastupovanie počas MD

Bc. Michaela Šoltysová - učiteľka

Mgr. Michaela Tatarková - učiteľka - zastupovanie počas MD

Kvetoslava Vatychová - učiteľka

Anna Kubová - vypĺňa úväzok riaditeľky

Mgr. Emília Rešteterová - špeciálny pedagóg

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Ján Jašelský- školník - údržbár

Marta Šefčíková - upratovačka

Jana Šidlovská - upratovačka

Monika Špinlerová - upratovačka

Zuzana Havrilová - vedúca školskej jedálne

Mária Župová - hlavná kuchárka

Gabriela Andraščíková - pomocná kuchárka

Ľudmila Tomanová - pomocná kuchárka

Adela Záletová - pomocná kuchárka

 

 

 

Filozofia školy

Materská škola sa dnes chápe paralelne s rodinou ako pôsobiaca verejná inštitúcia, ktorá dopĺňa rodinu výchovu o cieľavedomé výchovno - vzdelávacie pôsobenie.

Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností zvláštnosti celého predškolského obdobia. Považujeme dieťa za hodnotnú osobnosť. S radosťou prijímame medzi seba každé dieťa ako rovnocenného partnera. Vnímame výchovu ako vytváranie výchovných situácií, realizovanú formou didaktických aktivít, založenú na uvedomovaní si želaných cieľov pri aktívnom prežívaní. Uvedomujeme si, že najväčším klenotom vo výchove dieťaťa predškolského veku je hra, ktorá je pre nás učiteľky informačnou bránou do duše dieťaťa. Preto väčšinu našich aktivít realizujeme v hrách. Teší nás každý konkrétny posun vpred vo vývine dieťaťa.

Práve tu je 214 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.