sken

Filozofia školy

Materská škola sa dnes chápe paralelne s rodinou ako pôsobiaca verejná inštitúcia, ktorá dopĺňa rodinu výchovu o cieľavedomé výchovno - vzdelávacie pôsobenie.

Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností zvláštnosti celého predškolského obdobia. Považujeme dieťa za hodnotnú osobnosť. S radosťou prijímame medzi seba každé dieťa ako rovnocenného partnera. Vnímame výchovu ako vytváranie výchovných situácií, realizovanú formou didaktických aktivít, založenú na uvedomovaní si želaných cieľov pri aktívnom prežívaní. Uvedomujeme si, že najväčším klenotom vo výchove dieťaťa predškolského veku je hra, ktorá je pre nás učiteľky informačnou bránou do duše dieťaťa. Preto väčšinu našich aktivít realizujeme v hrách. Teší nás každý konkrétny posun vpred vo vývine dieťaťa.

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search