sken

Rada školy

Rada školy pri MŠ 17. novembra 42 v Sabinove bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 08. októbra 2020. Funkčné obdobie začalo dňom 08. októbra 2020  na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

 Bc. Michaela Lysinová    za pedag. zam.
 Bc. Ivana Goliášová  tajomník  za rodičov
 Ing. Ladislav Choma, PhD.  podpredseda  za rodičov
 Marta Šefčíková  za nepedag. zam.
 Ing. Soňa Germičová  delegovaná 
 Mgr. Jozef Kolarčík  delegovaný
 Ing.  Marek Hrabčák, PhD.  delegovaný

Adresa

MATERSKÁ ŠKOLA
17. NOVEMBRA 42,
083 01 SABINOV

  • dummy+421 948 207 993

  • dummy+421 (51) 452 36 24

  • dummy info@ms17novembra.sk

PARAMETRE ŠKOLY

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Ivana Feščáková
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 6
  • Počet detí: 140 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013270

NAPÍŠTE NÁM

Search