Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Identita školy

Našou prioritou je, aby deti počas dochádzky do materskej školy získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, boli komunikatívne, tvorivé.

Tento cieľ sa nesie celým Školským vzdelávacím programom s názvom "Dieťa sa hrá a spoznáva svet".

Dávať šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech, je jedným z cieľov našej práce. Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania zohľadňujeme potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjame psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu stránku dieťaťa. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter, preto všeobecné i špecifické ciele smerujeme k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií. Vo výchove a vzdelávaní prihliadame na rôzne sociokultúrne a socio-ekonomické rodinné zázemie detí, venujeme sa primerane každému dieťaťu, rešpektujeme multikultúrnosť rodín. Materská škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.

Práve tu je 121 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.