Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Filozofia školy

Materská škola sa dnes chápe paralelne s rodinou ako pôsobiaca verejná inštitúcia, ktorá dopĺňa rodinu výchovu o cieľavedomé výchovno - vzdelávacie pôsobenie.

Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy sebarealizujúceho sa dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností zvláštnosti celého predškolského obdobia. Považujeme dieťa za hodnotnú osobnosť. S radosťou prijímame medzi seba každé dieťa ako rovnocenného partnera. Vnímame výchovu ako vytváranie výchovných situácií, realizovanú formou didaktických aktivít, založenú na uvedomovaní si želaných cieľov pri aktívnom prežívaní. Uvedomujeme si, že najväčším klenotom vo výchove dieťaťa predškolského veku je hra, ktorá je pre nás učiteľky informačnou bránou do duše dieťaťa. Preto väčšinu našich aktivít realizujeme v hrách. Teší nás každý konkrétny posun vpred vo vývine dieťaťa.

Profil školy

Naša materská škola je umiestnená na okraji okresného mesta Sabinov, má šesť tried s celodennou prevádzkou pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, resp. 7 rokov u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 3 roky.

 

Od prachu a hluku nás chráni vysoká hradba z ihličnatých stromov, ktorá dookola obklopuje budovy MŠ. Sme otvorený individuálnemu začleňovaniu detí so špeciálno-pedagogickými potrebami, ktorým môžeme okrem prístupu plného lásky poskytnúť aj odbornú starostlivosť. Teší nás aj vysoká spokojnosť zo strany rodičov detí, čoho odrazom je kvalitná spolupráca. Triedy sú umiestnené v troch pavilónoch, štvrtý pavilón tvorí hospodárska budova. Pavilóny sú spojené spojovacou chodbou.

Zeleň medzi pavilónmi a kopec za materskou školou poskytujú veľký priestor pre aktívny pohyb vonku. Blízkosť rieky Torysa, známej rekreačnej oblasti Drienica, ale aj kopce a lesy v okolí mesta sú vhodnou príležitosťou pre oboznamovanie s prírodou a pestovanie vzťahu detí k životnému prostrediu.

 

 

Práve tu je 155 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.