Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Poplatky

Platby za pobyt dieťaťa v materskej škole

Školné:

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školného:  SK04 0200 0000 0000 0162 9572

VS 370

35,-- € na mesiac deti do dovŕšenia 3 rokov

13,-- € na mesiac deti od 3 rokov

deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci)  školné neplatia

 

Strava:

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školskej jedálne:  SK75 0200 0000 0016 4131 4354

VS 127

1,21  €  /deň    (1,12 € strava + 0,09 € príspevok na režijné náklady)

 

Všetky platby sa uhrádzajú vopred do 15 - tého dňa v mesiaci

 

Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa

Potvrdenie o zaplatení prosíme odovzdať tr. učiteľke

 

http://sabinov.sk/images/stories/dokumenty/vzn/R2012/VZN_c15-2012_16-2013.pdf

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.