Platby za pobyt dieťaťa v materskej škole

Školné

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školného:  SK04 0200 0000 0000 0162 9572

VS 370

35,-- € na mesiac deti do dovŕšenia 3 rokov

13,-- € na mesiac deti od 3 rokov

deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky (predškoláci)  školné neplatia

Potvrdenie o zaplatení prosíme odovzdať triednej učiteľke.


Strava

peňažnou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom

IBAN účet Školskej jedálne: SK75 0200 0000 0016 4131 4354

VS 127

dieťa 2 - 5 ročné: 1,45 €  celodenná strava/deň

dieťa predškolák: 1,30 € dotácia štátu

                             0,15€ doplatok rodiča k celodennej strave/deň

Za všetky deti navštevujúce MŠ zákonný zástupca vypláca paušálny poplatok 4,00 € - režíjne náklady ŠJ.

Všetky platby sa uhrádzajú vopred do 15 - tého dňa v mesiaci. Do poznámky prosíme uviesť meno a priezvisko Vášho dieťaťa.