Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Rada školy

Rada školy pri MŠ 17. novembra 42 v Sabinove bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 08. októbra 2020. Funkčné obdobie začalo dňom 08. októbra 2020  na obdobie 4 rokov.

Členovia rady školy:

Mgr. Ivana Feščáková

predseda

Zvolená za pedag. zamestnancov

Bc. Ivana Goliášová

tajomník

Zvolená za rodičov

Ing. Ladislav Choma

podpredseda

Zvolený za rodičov

Marta Šefčíková

 

Zvolená za nepedag. zamestnancov

Ing. Soňa Germičová

 

Delegovaná za zriaďovateľa

Mgr. Jozef Kolarčík

 

Delegovaný za zriaďovateľa

Ing.  PhD. Marek Hrabčák  

Delegovaný za zriaďovateľa

 

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.