Ul. 17. novembra 42, 083 01 Sabinov

Individuálne začlenenie

K špecifiku našej materskej školy patrí nesporne vysoko kvalifikovaný kolektív učiteliek. Štyri z nich majú kvalifikáciu ako špeciálny pedagóg pre prácu s deťmi s poruchami učenia a správania a pre prácu s deťmi s mentálnym postihnutím. Práve táto skutočnosť otvára možnosti našej materskej školy pre odborný prístup k deťom s diagnostikovanými poruchami správania / ADHD, ADD/, ale aj pre deti s mentálnym postihnutím.Okrem kvalitného odborného prístupu k deťom poskytujeme rodičom možnosť konzultácií, odborného poradenstva.

Skoré podchytenie prvých príznakov smerujúcich k poruchám správania a učenia, včasná špeciálnopedagogická diagnostika, odborné vedenie, konzultácie s psychológmi a neurológmi, detskými lekármi, pomôžu deťom zvládnuť úskalia prechodu do základnej školy.Deti, vyžadujúce špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, sú zaraďované do tried podľa veku, kde s nimi pracuje učiteľka s príslušnou kvalifikáciou. Riadi sa podľa individuálneho programu a individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý si vypracúva na základe odborných záverov špeciálneho pedagóga z ŠPP, psychológa z PPP, na základe záverov odborných lekárov.

 

Pri práci s deťmi využíva metódu individuálneho prístupu, dostatok didaktického materiálu a bohaté vlastné skúsenosti pri práci s deťmi vyžadujúcimi zvýšenú starostlivosť.V súčasnosti sú v našej materskej škole integrované deti s ADHD, ADD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so selektívnym mutizmom, s ľahkou mentálnou retardáciou.Odborným garantom našej práce je Mgr. Viera Imrichová, riaditeľka Súkromného centra  špeciálnopedagogického poradenstva v Lipanoch, ktorá vypracúva pre naše deti individuálne programy a doporučenia na individuálne začlenenie detí do bežných tried.

Práve tu je 167 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2015 Materská škola, 17. novembra, Sabinov. Všetky práva vyhradené.